Rezerwacja biletów

Przetwarzanie danych kontrahentów


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obecnego lub potencjalnego kontrahenta biznesowego Stena Line, osób reprezentujących kontrahenta lub osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Stena Line będąca stroną zawartej lub negocjowanej z kontrahentem umowy. W zależności od ww. okoliczności administratorem danych będzie:

 • Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Szwecja, lub
 • Stena Line Polska Sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia, Polska, lub
 • Stena Line Crewing Poland Sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia, Polska lub

Inspektor ochrony danych

Stena Line wyznaczyła inspektora ochrony danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Stena Line Data Protection Officer, 405 19 Gothenburg, Szwecja
 • mailowo na adres: dpo@stenaline.com

Źródło danych

Jeżeli Stena Line nie uzyskała danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, dane osobowe zostały uzyskane od naszego kontrahenta, który wskazał Ciebie, jako osobę kontaktową/reprezentującą w związku z negocjowaną lub zawartą z nami umową.

Kategorie danych

 • imię i nazwisko
 • miejsce pracy, stanowisko lub funkcja, zakres obowiązków
 • służbowe dane kontaktowe (w szczególności adres poczty elektronicznej, numer telefonu)
 • dane ujawnione w rejestrze handlowym
 • inne dane przekazane nam przez Ciebie lub naszego kontrahenta dla celów określonych poniżej

Cele przetwarzania

 • zawarcie umowy z kontrahentem i realizacja jej postanowień
 • czynności administracyjne związane z umową (np. obsługa faktur i płatności, księgowość, archiwizacja dokumentacji itp.)
 • wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i przekupstwu
 • ·obrona przed roszczeniami i/lub dochodzenie roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem
 • utrzymywanie dobrych relacji z kontrahentem

Podstawa prawna przetwarzania

 • umowa z kontrahentem lub podjęcie działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy
 • uzasadniony interes Stena Line polegający na niezbędności przetwarzania dla zapewnieniu komunikacji z kontrahentem i utrzymania z nim relacji oraz dla prawidłowej realizacji Umowy i prowadzenia powiązanej dokumentacji
 • uzasadniony interes Stena Line polegający na niezbędności przetwarzania dla obrony przed roszczeniami i/lub dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem
 • wykonanie obowiązków prawnych

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcy danych

 • usługodawcy, z których usług Stena Line korzysta przy prowadzeniu swojej działalności, np. firmy świadczące usługi informatyczne, hostingowe, księgowe, pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, itp.
 • właściwe organy i służby państwowe
 • inne spółki z grupy Stena AB

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • żądania sprostowania danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
 • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, tj. prawo otrzymania danych osobowych dostarczonych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Wielkiej Brytanii. W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, Stena Line zastosuje zabezpieczenia zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym z Rozdziałem V RODO, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, aby zapewnić, że dane osobowe są odpowiednio chronione niezależnie od państwa, do którego są przesyłane. Aby uzyskać kopie stosowanych zabezpieczeń, należy skontaktować się z nami wykorzystując wyżej podane dane kontaktowe.

Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji powyżej określonych celów, w tym w szczególności dla zapewnienia możliwości kontaktu z naszym kontrahentem i prowadzenia negocjacji przed umownych lub realizacji zawartej z nim umowy.