Regulamin konkursu "Wejdź na pokład i stwórz wspomnienia ze #Stenaline"

Regulamin konkursu "Wejdź na pokład i stwórz wspomnienia ze #Stenaline"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą – „Wejdź na pokład i stwórz wspomnienia ze #Stenaline” – zwanego dalej „Konkursem”.

2.         Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego znajdującego się pod adresem facebook.com, gdzie zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA (dalej: Facebook). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

3.         Organizatorem Konkursu jest Stena Line Scandinavia AB, z siedzibą w Goteborgu, zarejestrowana pod numerem: 556231-7825, zwana dalej „Organizatorem”.

4.         Fundatorem nagrody w Konkursie jest Stena Line Polska Sp. z o.o. zwana dalej „Fundatorem Nagród”.

5.         Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

6.      Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

7.       Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

8.       Uczestnik przystępujący do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

 

§2 DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stena Line Scandinavia AB, z siedzibą w Goteborgu w Szwecji. Podmiotem przetwarzającym dane w Polsce na zlecenie administratora danych jest Stena Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

2.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach:

a)       organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda Uczestnika. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach opisanych w  niniejszym Regulaminie.

b)      wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest istnienie obowiązku prawnego.

c)       rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu oraz w celach związanych z obroną praw lub dochodzeniem roszczeń. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Stena Line Scandinavia AB polegający na konieczności przetwarzania dla rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub obrony naszych praw lub dochodzenia przez nas roszczeń.

3.       Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

4.       W odniesieniu do Uczestników Konkursu będą przetwarzane następujące dane:

a)       dane identyfikacyjne Uczestnika w portalu Facebook,

b)      dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym,

c)       adres e-mail

5.       W odniesieniu do Laureata Konkursu będą dodatkowo będą przetwarzane dane niezbędne do odbioru nagrody, takie jak:

 

a)       adres e-mail

 

6.       Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych identyfikacyjnych w portalu Facebook w celu publicznego ogłoszenia (w tym na  portalu Facebook) wyników Konkursu.

7.       Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów wskazanych w naszej Polityce Prywatności. Dane osobowe Laureata Konkursu zostaną przekazane fundatorowi nagrody, Stena Line Polska Sp. z o.o.

8.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem sytuacji opisanych w naszej Polityce Prywatności.

9.       Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 powyżej, w stosownych przypadkach, przedłużony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe, których okres przechowywania został w sposób bezpośredni lub pośredni uregulowany w przepisach prawa (np. dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych) będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów.

10.    Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa, Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  Uzupełniające informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Stena Line Scandinavia AB oraz dane kontaktowe administratora oraz inspektora ochrony danych, zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie.

 

§3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.         Zadanie konkursowe polega na podzieleniu się wspomnieniami z podróży promem Stena Line w okresie Wielkanocy: Należy udostępnić zdjęcie lub film zrobiony podczas wielkanocnego rejsu. Przykładowo może być to piękny widok morza, pyszny posiłek na pokładzie lub radosna chwila w rodzinnym gronie. Dodatkowo należy opisać swoje wspomnienie w kilku słowach lub zdaniach: niezależnie od tego, czy jest to zabawna historia, wyjątkowy moment, czy po prostu wyrażenie radości z podróży - liczy się kreatywność (dalej jako „Zadanie konkursowe”). Post ogłaszający zadanie konkursowe („Post konkursowy”) zostanie opublikowany na profilu facebook.com/StenaLinePolska. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez opublikowanie przez Uczestnika odpowiedzi (komentarza) pod Postem konkursowym.     

2.         Konkurs trwa od chwili opublikowania Postu konkursowego w dniu 28 marca 2024 r. do godziny 23:59:59 dnia 1 kwietnia 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.

 

§4 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.         Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.         Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu wzięcia udziału w Konkursie spełnia następujące warunki:

a)  posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

c)  posiada aktywne konto w portalu Facebook,

b)  Wykona Zadanie Konkursowe, które polega na opublikowaniu odpowiedzi (komentarza) pod Postem konkursowym.

3.         Zgłoszenia będą oceniane na podstawie kreatywności, oryginalności i wielkanocnego ducha uchwyconego we wspomnieniu. Zabronione jest prezentowanie treści lub używanie słów wulgarnych, obraźliwych, uderzających w grupy etniczne, religijne czy narodowe, a także powszechnie uznanych za przekleństwa, nie można też wpisywać treści niedopuszczonych polskim prawem dla osób poniżej 18 roku życia. Nakazana jest poprawność językowa.

4.         Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do prac, zdjęć, filmów i tekstów użytych w zgłoszeniu konkursowym,  a także, że uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku od osób przedstawionych na zdjęciach i filmach zgłoszonych do Konkursu. W przypadku użycia cytatu, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.

5.         W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora nagrody, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.

6.         Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7.         Uczestnik, wysyłając zgłoszenie udziału w Konkursie, wyraża zgodę na wykorzystanie przez  Organizatora (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), bez wynagrodzenia, elementów zgłoszenia konkursowego, w szczególności materiałów fotograficznych, audio - video oraz tekstów w następujący sposób:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności  w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora.

 

§5 OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRODY

1.             Nagrodą w Konkursie jest  24-godzinny rejs dla dwóch osób na pokładzie Stena Spirit na trasie Gdynia-Karlskrona. Nagroda zawiera: rejs promem w kabinie 2-osobowej z łazienką oraz rozrywkę na promie. Fundator nagrody zaproponuje Laureatowi kilka terminów rejsu do wyboru podczas dokonywania rezerwacji miejsc.

2.         Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z 3 osób.

3.         Laureata Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność i wielkanocnego ducha uchwyconego we wspomnieniu.

4.         Wybranie Laureata Konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Komisja Konkursowa udokumentuje wybór Laureata Konkursu w protokole.

5.         Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook z profilu Facebook/StenaLinePolska.

6.         Laureat Konkursu zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem Konkursu w celu ustalenia odbioru nagrody.

7.         W przypadku nie skontaktowania się Laureata z Organizatorem w ciągu 7 dni po dniu wysłania wiadomości do Laureata z profilu Facebook/StenaLinePolska, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, Komisja Konkursowa wyłania innego Laureata Konkursu.

8.         W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

9.         Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

10.      Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 7 ust. 1. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora nagrody.

11.      Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

12.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z nagrody przez Laureata z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Fundatora nagrody.

14. Organizator oświadcza, że wartość nagrody w Konkursie nie przekracza 2000 PLN a zatem nie podlega ona opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

§6 REKLAMACJE

1.         Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Stena Line Polska w portalu Facebook, nie później niż po upływie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

2.         Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3.         Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w reklamacji adres e-mail lub w wiadomości prywatnej na adres zgłaszającego na portalu Facebook. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na profilu Facebook/StenaLinePolska oraz w siedzibie Organizatora.

2.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.