Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego (CCTV)

Stena Line prowadzi monitoring wizyjny w określonych miejscach: w naszych terminalach, portach, biurach oraz na pokładach naszych promów. Niniejsza polityka prywatności opisuje m.in. cele, dla których prowadzimy monitoring wizyjny oraz przetwarzamy Twoje dane osobowe, podmioty, którym je udostępniamy oraz prawa przysługujące pasażerom w odniesieniu do ich danych osobowych. Szanujemy Twoją prywatność i z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii ochrony Twoich danych osobowych.

 

1. Wprowadzenie

Stena Line Scandinavia AB zarejestrowana pod numerem 556231-7825 („Stena Line”) pełni funkcję administratora danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wszelkie wzmianki o treści „my”, „nas”, „nasz” itp. w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do Stena Line. Nasze informacje kontaktowe znajdują się na końcu Polityki prywatności.

 

Następujące spółki Grupy Stena Line zajmują się monitoringiem wizyjnym jako podmioty przetwarzające dane:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp. z o.o.

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Zakres Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie przez Stena Line nagrań pochodzących z monitoringu wizyjnego w naszych terminalach, portach, biurach oraz na pokładach naszych promów. Wspomniane przetwarzanie dotyczy wszystkich osób (gości, klientów, pracowników, przedsiębiorców, partnerów), którzy odwiedzają nas w naszych terminalach, gdzie prowadzimy działalność, podróżują naszymi promami lub pracują dla nas na terminalach i w portach lub na pokładach naszych promów i mogą być widoczni i zidentyfikowani na zarejestrowanych nagraniach. Dotyczy to również publicznie dostępnych obszarów w terminalach, wraz z przyległymi strefami usługowymi (okienka kasowe, odprawa i wejścia na pokład) oraz strefą ruchu pasażerów. Monitoring wizyjny prowadzony jest 24 godziny na dobę i obejmuje wyłącznie zapis wideo.

 

W żadnym miejscu nie jest rejestrowany dźwięk. Z monitoringu wyłączone są pomieszczenia sanitarne.

 

Przy wejściu do strefy monitoringu wizyjnego umieszczono odpowiednie oznakowanie graficzne.

 

3. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Stena Line przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 

 • Zdjęcia i krótkie sekwencje wideo (bez zapisu dźwięku)
 • W odpowiednich przypadkach – informacje dotyczące Twojego pojazdu, w tym numer rejestracyjny samochodu

 

4. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna tych działań oraz jak długo dane są przechowywane?

Stena Line przetwarza Twoje dane osobowe w celach określonych poniżej. Do każdego celu Stena Line musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) Twoja zgoda na daną czynność przetwarzania, (ii) fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, (iii) konieczność przetwarzania do spełnienia obowiązku prawnego lub (iiii) to, że Stena Line lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa Twój interes polegający na nieprzetwarzaniu danych osobowych. W ramach każdego z celów wymienionych poniżej określona zostanie podstawa prawna, na której opiera się Stena Line.

 

Celem prowadzenia monitoringu jest głównie zapewnienie przez Stena Line bezpieczeństwa wszystkim osobom, jak również wspieranie naszych działań prewencyjnych w odniesieniu do poważnych incydentów, które stwarzają zagrożenie dla ludzi lub mienia, oraz prowadzenie dochodzeń dotyczących szkód i kradzieży. Monitoring wizyjny ma ponadto zapobiegać nieautoryzowanym wizytom w obszarach ograniczonego dostępu w portach, biurach lub na promach oraz zapewniać wizualne wsparcie dla Działu bezpieczeństwa Stena Line.

 

Spółki Stena Line również zobowiązane są do przestrzegania wymogów prawnych. Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (International Ship and Port Facility Security Code,  ISPS) wprowadza poprawki do konwencji Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention (1974/1988) dotyczącej bezpieczeństwa na morzu, w tym definiuje minimalne wymogi dla jednostek pływających, portów oraz agencji rządowych. Określa obowiązki rządów, spółek zajmujących się żeglugą, personelu pokładowego oraz pracowników portu/obiektu w zakresie „wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa i podejmowania środków prewencyjnych na wypadek incydentów dotyczących bezpieczeństwa na statkach lub w obiektach portowych wykorzystywanych w handlu międzynarodowym”. Unia Europejska uchwaliła regulacje w postaci Rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych. Wielka Brytania z kolei przyjęła w tym zakresie ustawę The Ship and Port Facility (Security) Regulations 2004.

 

W razie incydentu celem przechowywania nagrań wideo jest zabezpieczenie ich w charakterze dowodu do przekazania odpowiednim służbom lub organom państwowym (np. policji, władzom, sądom i prokuraturze) i innym upoważnionym podmiotom (m.in. ubezpieczycielowi).

 

Nagrania z monitoringu wizyjnego są zasadniczo automatycznie nadpisywanie lub niszczone nie później niż w ciągu 30 dni po nagraniu, a dokładna chwila podjęcia takiego działania zależy od aspektów technicznych i/lub pamięci danego urządzenia lub systemu. W razie wystąpienia incydentu lub jeśli nagranie zostanie włączone do raportu policyjnego lub prowadzonego postępowania, materiał z monitoringu może być przetwarzany przez okres niezbędny do ustalenia lub potwierdzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z danym incydentem lub obrony przed roszczeniami.

 

Poniżej znajduje się tabela, która podsumowuje informacje przedstawiające cel, podstawy prawne i okres przechowywania danych.

 

CelPodstawa prawnaOkres przechowywania
Zapewnienie bezpieczeństwa ludziUzasadniony interes

Do 30 dni

 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieniaUzasadniony interes

Do 30 dni

 

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji (w tym tajemnic handlowych oraz własności intelektualnej Stena Line)Uzasadniony interes

Do 30 dni

 

W ramach dochodzenia, w celu ustalenia tożsamości ewentualnych sprawców na potrzeby możliwego postępowania lub obrony przed roszczeniamiUzasadniony interes30 dni lub do momentu zakończenia procesu

 

 

5. Kto ma dostęp i komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Na potrzeby realizacji wymienionych wyżej celów Stena Line korzysta z pomocy upoważnionych pracowników posiadających dostęp do systemów monitoringu oraz zarejestrowanego materiału. W zależności od lokalizacji i typu trasy upoważnieni pracownicy należą do spółek wymienionych w sekcji 1.

 

W niektórych lokalizacjach dane mogą być przetwarzane przez powołane do tego celu podmioty przetwarzające dane. Są nimi firmy, z których usług Stena Line korzysta w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru, jak również obsługi systemów monitoringu wizyjnego. Partnerzy ci zostali starannie wyselekcjonowani i nie mogą używać zarejestrowanych danych do celów innych niż świadczenie uzgodnionych usług zgodnie z umową ze Stena Line.

 

W ramach realizacji celów wymienionych powyżej Stena Line może udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 

 • Securitas Sverige AB, Sztokholm, Szwecja oraz oddziałom spółki w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Danii, działającym w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
 • Odpowiednim służbom lub organom państwowym (np. policji, władzom, sądom, prokuraturze) oraz innym upoważnionym podmiotom (np. ubezpieczycielom)
 • Innym spółkom w obrębie Grupy Stena Line

 

6. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza UE/EOG oraz teren Wielkiej Brytanii?

Stena Line przetwarza Twoje dane osobowe na terenie UE/EOG oraz Wielkiej Brytanii.

 

Ponieważ prowadzimy działalność również w Wielkiej Brytanii oraz na trasach promowych pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się też w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, a dane mogą być przekazywane na ich terytorium. Wielka Brytania traktowana jest jako kraj trzeci, jednak Komisja Europejska podjęła w stosunku do niej decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych. Rząd Brytyjski z kolei uznał już, że kraje UE zapewniają właściwy poziom ochrony. Oznacza to, że dane mogą dalej swobodnie przepływać pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza teren UE / EOG oraz terytorium Wielkiej Brytanii.

 

7. Jakie masz prawa?

Poniżej zaprezentowano podsumowanie praw przysługujących na podstawie europejskiej legislacji w zakresie ochrony danych. Skorzystanie z tych praw jest bezpłatne i może odbyć się w formie pisemnego wniosku. W razie jakichkolwiek pytań w odniesieniu do przysługujących praw zachęcamy do skontaktowania z nami (dane kontaktowe zamieszczono na końcu niniejszej Polityki prywatności).

 

Prosimy pamiętać, że Stena Line zawsze dokonuje oceny żądania realizacji danego prawa w celu ustalenia, czy jest ono uzasadnione. Wszystkie prawa wymienione poniżej nie są bezwzględne i mogą mieć zastosowanie wyjątki.

 

Oprócz praw określonych poniżej zawsze masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stena Line.

 

a) Prawo dostępu. Na żądanie masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stena Line, a także uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stena Line.

 

b) Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne i/lub niekompletne.

 

c) Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”). Masz prawo zażądać, aby Stena Line usunęła Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących okolicznościach:

 

 • dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, do których zostały zgromadzone, lub były w inny sposób przetwarzane;
 • wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej takiego przetwarzania;
 • wniesiesz ważny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 

 • gdy prawidłowość danych osobowych jest badana;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub nie jest już potrzebne do celów przetwarzania, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i żądasz w zamian jego ograniczenia;
 • Stena Line nie potrzebuje już tych danych osobowych, ale są one potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i sprzeciw ten jest w trakcie weryfikacji.

 

e) Prawo do przeniesienia danych. W pewnych okolicznościach masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Cię dotyczą, a które zostały przez Ciebie przekazane Stena Line, w celu przekazania ich innemu usługodawcy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy.

 

f) Ogólne prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Masz ogólne prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które to przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach Stena Line. W przypadku wniesienia sprzeciwu musimy wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania lub że potrzebujemy tych danych osobowych do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku firma Stena Line nie będzie mogła dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

 

8. Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 

Siedziba główna:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Szwecja

Adres e-mail: info.se@stenaline.com

Tel.: +46 (0)  31 – 85 80 00

 

Informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Szwecja

E-mail: dpo@stenaline.com

Tel.: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Prezentowane informacje zostały uaktualnione 19 października 2021 r., a ich najnowsza wersja zawsze dostępna jest na niniejszej stronie. Treść informacji może być adaptowana do zmian w prawie i regulacjach.