Regulamin

programu lojalnościowego Extra

§ 1 Postanowienia ogólne dotyczące programu Extra.

1.1 Organizatorem programu lojalnościowego Extra jest Stena Line Scandinavia AB, z siedzibą w Göteborgu, Szwecja.


§ 2 Słowniczek użytych pojęć:

2.1 Program – program lojalnościowy Extra prowadzony przez Stena Line Scandinavia AB.

2.2 Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w programie.

2.3 Członkostwo – czas udziału Uczestnika w Programie.

2.4 Numer Członkowski - unikalny numer identyfikacyjny nadany Uczestnikowi przez organizatora Programu.

2.5 Konto Członkowskie (lub zamiennie Konto) – indywidualne konto Uczestnika w aplikacji informatycznej Programu, na którym przy użyciu Numeru Członkowskiego są zapisywane i rejestrowane wszystkie zdarzenia i transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie Punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

2.6 Konto rodzinne – wspólne Konto Członkowskie Uczestnika i max. 5 ( pięciu ) członków jego rodziny mieszkających pod tym samym adresem.

2.7 Karta Członkowska – wygenerowany przez system rezerwacyjny Stena Line dokument z wydrukowanym numerem Konta Członkowskiego, umożliwiający zbieranie Punktów w Programie przy dokonywaniu czynności podlegających punktowaniu zgodnie z niniejszym Regulaminem; Karta Członkowska nie jest kartą płatniczą, debetową, kredytową ani żadnym innym środkiem płatności.

2.8 Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów na jego Koncie Członkowskim (lub na Koncie Rodzinnym).

2.9 Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Uczestnik zgłasza przystąpienie do Programu.

2.10 Punkty Extra lub zamiennie Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.11 Punkty Przedawnione – punkty Extra, których okres ważności upłynął.

2.12 Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.

2.13 SEMBO – współpracujący ze Stena Line system rezerwacji miejsc noclegowych.

2.14 Lista Pasażerska – lista osób wspólnie podróżujących na jednej rezerwacji.

2.15 Poziomy Członkostwa – określenie statusu klienta, jaki posiada w Programie. Poziomy Blue i Gold różnią się między sobą sposobem przeliczania punktów i rodzajem ofert wysyłanych przez Stena Line do Uczestników.


§ 3 Postanowienia ogólne dotyczące udziału w Programie.

3.1 Warunki udziału w Programie.

3.1.1 Uczestnictwo w Programie.

3.1.2 Konto Rodzinne.

Konto Rodzinne umożliwia dopisanie max. 5 (pięciu) osób z rodziny, uprawniając je tym samym do korzystania z numeru Extra właściciela. Konto Rodzinne jest przeznaczone dla osób mieszkających pod tym samym adresem, posiadających osobne Karty Członkowskie i zbierających Punkty na wspólnym Koncie Rodzinnym. Uczestnikiem Programu jest zawsze tylko właściciel Konta Członkowskiego, ale członek rodziny zarejestrowany na Koncie Rodzinnym może podróżować samodzielnie i zbierać Punkty na Koncie Rodzinnym. Członka rodziny można dodać do Konta Rodzinnego na podstronie „Moja strona” na www.stenaline.pl. Osoba dodawana do Konta Rodzinnego musi mieć ukończone 18 lat. Rozdzielanie punktów gromadzonych na Koncie Rodzinnym na poszczególne konta Kart Członkowskich przyporządkowanych do tego Konta nie jest możliwe. Poprzez dodanie osoby do Konta Rodzinnego Uczestnik potwierdza jej wyraźną zgodę na zawiązanie warunkami niniejszego Regulaminu oraz przetwarzanie jej danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z punktem 3.4.1. poniżej. Tylko Uczestnik programu może skorzystać z zebranych na koncie punktów. Tylko Uczestnik może zarezerwować dla siebie i swoich gości wejście do Stena Plus Lounge na wybranych liniach.

3.2 Rejestracja Uczestnika Programu i osób na Koncie Rodzinnym.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne, Karty Członkowskie udostępniane są pełnoletnim Uczestnikom po zadeklarowaniu uczestnictwa w Programie, poprzez złożenie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego na stronie www.stenaline.pl na podstronie „Moja strona”. Można też przystąpić do Programu dokonując stosownego zgłoszenia podczas dokonywania rezerwacji usług Stena Line przez Internet (pod warunkiem posiadania zarejestrowanego profilu online) lub telefonicznie, na terminalu promowym, w autoryzowanych biurach podróży albo osobiście w recepcji na promach Stena Line.

3.3 Okres obowiązywania Członkostwa.

Członkostwo w Programie rozpoczyna się od złożenia wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, z chwilą otrzymania przez organizatora potwierdzenia rejestracji Uczestnika składanego poprzez kliknięcie na link w mailu potwierdzającym rejestrację, jaki zostaje wysłany do osoby składającej Formularz Rejestracyjny po jego złożeniu albo dokonującej rejestracji telefonicznej; w odniesieniu do rejestracji osobiście w recepcji na promach Stena Line Członkostwo rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia danych Uczestnika do Programu. Członkostwo rozpoczyna się wraz z wysłaniem przez Uczestnika smsa, w treści podając swój adres mailowy, na specjalny numer telefonu +48 799 353 720 oraz otrzymaniem wiadomości zwrotnej z Numerem Członkowskim. Koszt smsa zależy od lokalnych stawek operatora. Stena Line nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy usługa nie jest dostępna u danego operatora. Każdy nowy Uczestnik otrzymuje wiadomość powitalną zawierającą Numer Członkowski. Można też otrzymać Kartę Członkowską z Numerem Członkowskim na pokładzie promu, w recepcji. Organizator może warunkować wydanie Karty Członkowskiej okazaniem dokumentu tożsamości przez Uczestnika.

3.4 Dane osobowe i ich aktualizacja.

3.4.1 Administrowanie danymi osobowym.

Dane osobowe Uczestników i osób zarejestrowanych na Kontach Rodzinnych będą wykorzystywane do administrowania Programem oraz do przesyłania im indywidualnych ofert usług Stena Line i/lub podmiotów współpracujących ze Stena Line oraz informacji handlowych dotyczących takich usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Programie. Administratorem danych osobowych Uczestników i osób zarejestrowanych na Kontach Rodzinnych jest Stena Line Scandinavia AB, 409 15 Göteborg, Szwecja. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom z grupy Stena Line. Uczestnikom i osobom zarejestrowanym na Koncie Rodzinnym przysługuje prawo wglądu do ich danych oraz ich poprawiania. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na związanie postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz potwierdza spełnienie wymogów Regulaminu, a także wyraża zgodę na (i) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie (ii) otrzymywanie drogą elektroniczną od organizatora lub podmiotów działających na jego zlecenie korespondencji związanej z uczestnictwem w Programie oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Osoby rejestrowane na Koncie Rodzinnym wyrażają zgodę w powyższym zakresie poprzez wysłanie odpowiedzi na mail potwierdzający ich rejestrację w Programie, jaki zostaje wysłany do takich osób z chwilą ich dodania do Konta Rodzinnego.

3.4.2 Aktualizacja danych.

Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania ewentualnej zmiany nazwiska i danych adresowych poprzez aktualizację swoich danych na podstronie „Moja strona” na www.stenaline.pl. Do zarejestrowania się na podstronie „Moja strona” niezbędny jest adres mailowy. Uczestnik powinien ponadto sprawdzać, jakie zmiany wprowadzane są na bieżąco do Regulaminu. Informacje o zmianach dostępne są na www.stenaline.pl oraz w newsletterach regularnie przesyłanych Uczestnikom pocztą elektroniczną.

3.5 „Moja strona” na www.stenaline.pl.

Aby w pełni wykorzystać zalety uczestnictwa w Programie najlepiej zarejestrować swój profil na podstronie „Moja strona” na www.stenaline.pl. Dzięki temu, każdy Uczestnik ma zapewniony bezpośredni dostęp do stanu punktowego swojego Konta Członkowskiego, które jest codziennie uaktualniane, do wyjątkowych ofert dla Uczestników oraz do rezerwacji. Aby założyć swój profil, potrzebny jest jedynie adres mailowy i wskazanie danych kontaktowych w stosownym formularzu.

3.6 Informacja o stanie Konta Członkowskiego.

Informacja o ilości zebranych Punktów i o Punktach Przedawnionych dostępna jest online na podstronie „Moja strona” w profilu Uczestnika. Informacja ta jest codziennie uaktualniana. Informacja o stanie Konta jest też przesyłana Uczestnikom drogą mailową wraz z informacją o aktualnych promocjach, a także podawana Uczestnikowi telefonicznie przez biuro rezerwacji Stena Line. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Punktów błędnie zarejestrowanych na Koncie Członkowskim.

3.7 Zakończenie Członkostwa.

3.7.1 Rezygnacja z Członkostwa.

Uczestnik może zakończyć Członkostwo w Programie w dowolnej chwili poprzez wyrejestrowanie w swoim profilu na podstronie „Moja strona” na www.stenaline.pl. Uczestnicy posiadający Punkty na Koncie w celu uzyskania pomocy przy rezygnacji z Członkostwa powinni skontaktować się telefonicznie z biurem rezerwacji Stena Line. W przypadku Konta Rodzinnego uprawnionym do rezygnacji z Członkostwa jest wyłącznie właściciel Konta Członkowskiego - Konta Rodzinnego, ze skutkiem wiążącym dla członka rodziny zarejestrowanego w ramach danego Konta Rodzinnego. Z chwilą rezygnacji z Członkostwa wygasają wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Członkowskim Uczestnika składającego rezygnację bez możliwości ich przywrócenia w przypadku ponownej rejestracji w Programie.

3.7.2 Zamknięcie Konta.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Członkostwa Uczestnika poprzez zamknięcie Konta Uczestnika zawierającego błędne dane kontaktowe lub jeśli Uczestnik nie zgłosił nowych danych w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zmiany. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta danego Uczestnika i zakończenia jego Członkostwa, jeśli w ciągu kolejnych 24 (dwudziestu czterech) miesięcy nie została zrealizowana żadna transakcja z wykorzystaniem jego Konta Członkowskiego. Organizator zastrzega sobie również prawo do zamknięcia Konta Członkowskiego i zakończenia Członkostwa Uczestnika i/lub do anulowania całości lub części przyznanych Punktów. w przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, przez co rozumie się w szczególności nieprzestrzeganie przez Uczestnika obowiązującego Regulaminu lub inne działania mające na celu uzyskanie Punktów w sposób niezgodny z zasadami Programu.


§ 4 Zbieranie Punktów.

4.1 Korzystanie z numeru Extra.

Numer identyfikacyjny Extra może być wykorzystany jedynie przez jego właściciela, lub osobę upoważnioną, dopisaną do Konta Rodzinnego; oznacza to, że Uczestnik, lub osoba upoważniona muszą korzystać z rezerwacji (znajdować się na liście pasażerów).

4.2 Podstawa do naliczania Punktów.

4.2.1 Punkty są naliczane za podróż promem, za zakupy oraz posiłki na pokładach promów Stena Line (za wyjątkiem promu Scottish Viking), na wszystkich liniach Stena Line w Polsce, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Łotwie i Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii. Punkty nie są naliczane za kwoty wydane na opłaty związane z przewozem ładunków, zakwaterowaniem na lądzie, biletami wstępu do atrakcji turystycznych, transferami autobusowymi oraz za inne imprezy organizowane na lądzie. Zbieranie Punktów za podróże dotyczy tylko podróży indywidualnych; Punkty nie są przyznawane w związku z wydatkami w ramach podróży grupowych, to jest podróży na jednej rezerwacji 10 lub więcej osób. Wydatki w walutach innych niż EUR są przez organizatora przeliczane według oficjalnego kursu walut z systemu rezerwacyjnego. Punkty nie zostaną dodane za rezerwacje, które zostały opłacone punktami. Punkty naliczane są po zrealizowanej podróży i są ważne przez 24 miesiące od dnia ich rejestracji na koncie. Uczestnik zdobywa Punkty za podróże promem Stena Line rezerwowane w Stena Line lub przez SEMBO. Stena Line określa za które produkty Uczestnik może zbierać punkty zarówno na terminalu jak i na pokładzie promu. Stena Line zastrzega sobie prawo do zmiany cen taryf i produktów na pokładzie w każdym czasie. Zasady przyznawania Punktów mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Programu.

4.2.2 Klienci Blue otrzymują 5 punktów za 1 wydane Euro. Klienci Gold otrzymują 10 punktów za 1 wydane Euro. Stena Line zastrzega sobie prawo do przeliczania niektórych produktów według innych stawek.

4.3 Rejestracja Punktów.

4.3.1 Rejestracja Punktów za zakupy na pokładzie promów.

Warunkiem naliczenia Punktów do zakupu na pokładzie promów jest okazanie przez Uczestnika Karty Członkowskiej kasjerowi przed zakończeniem przygotowywania paragonu fiskalnego. Niedochowanie tego warunku skutkuje niemożnością naliczenia Punktów, w szczególności w przypadku zgłoszenia wniosku o naliczenie Punktów po zakończonej podróży, przy czym Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Punkty nie będą naliczane za produkty w specjalnych cenach dla członków programu.

4.3.2 Rejestracja Punktów za rezerwacje podróży.

W celu uzyskania punktów za rezerwacje podróży promami Stena Line należy podczas dokonywania rezerwacji podać Numer Członkowski. Punkty są naliczane również, jeżeli rezerwacji dokonuje się przez biura podróży – autoryzowanych agentów Stena Line. Jeśli Uczestnik zalogował się poprzez podstronę „Moja strona” do witryny www.stenaline.pl, Numer Członkowski pojawia się automatycznie przy rezerwacji. Numer Członkowski przenoszony jest też automatycznie na Liście Pasażerskiej w rezerwacji, przy nazwisku Uczestnika. Punkty naliczane są po zrealizowanej podróży.

4.3.3 Rejestracja Punktów za wspólne rezerwacje podróży.

Rezerwacja wspólnej podróży do 9 (dziewięciu) osób włącznie uprawnia do naliczenia Punktów za taką podróż, pod warunkiem, że Uczestnik znajduje się na Liście Pasażerskiej. W przypadku ofert specjalnych Punkty uzyskać może ograniczona liczba osób, w zależności od treści danej oferty. Jeśli na rezerwacji jest więcej Uczestników (w tym zarejestrowany członek rodziny z tym samym Numerem Członkowskim), ich Numery Członkowskie podawane są przy nazwisku na Liście Pasażerskiej. Jeśli rezerwacja została dokonana na www.stenaline.pl, należy jedynie podać Numer Członkowski przy nazwisku każdego wspólnie podróżującego Uczestnika. Wszyscy Uczestnicy wpisani na jednej rezerwacji uzyskują dla siebie Punkty, przy czym Punkty za wspólną podróż dzielone są automatycznie w częściach równych według liczby Uczestników wpisanych na
stosownej Liście Pasażerskiej, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Rezerwacje w SEMBO mogą mieć jedynie jeden Numer Członkowski, czyli tylko jeden Uczestnik może uzyskać Punkty. W takim przypadku tylko Uczestnik widniejący na rezerwacji jako dokonujący rezerwacji może 

4.3.4 Wyjątki.

Nie można uzyskać Punktów za tę część podróży, która została rozliczona z wykorzystaniem Punktów lub została zrealizowana dzięki darmowym biletom, ani za zakup karty prezentowej, jak również za inne składniki rezerwacji pochodzące od dostawców Stena Line (hotele, wejścia do atrakcji turystycznych itp.), a także za przewóz ładunków innych niż bagaż pasażerów, zgodnie z odrębnymi Warunkami Przewozu na promach Stena Line.


§ 5 Realizacja Punktów.

5.1 Zasady korzystania z Punktów.

Uczestnik może wykorzystać Punkty do rozliczenia za całą lub za część podróży promami Stena Line poprzez dokonanie wymiany Punktów na rabat udzielany Uczestnikowi przy zakupie usługi przewozowej promami Stena Line, na życzenie Uczestnika zgłoszone najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji podróży. Wartość 1 punktu wynosi 0,01 Euro. Nie istnieje żadna dolna granica zgromadzonych Punktów, poniżej której nie można wykorzystywać Punktów do rozliczenia. Punkty można wykorzystywać wyłącznie do rezerwacji podróży promem, nie podlegają zaś wykorzystaniu do rozliczeń za zakwaterowanie czy inne usługi, jak np. bilety wstępu do atrakcji turystycznych. Skorzystanie z usług premiowanych Punktami oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu w wersji z dnia skorzystania z danej usługi. Punkty mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku dokonywania rezerwacji bezpośrednio z wykorzystaniem systemu rezerwacyjnego Stena Line, w szczególności zaś nie mogą być wykorzystywane przy dokonywaniu rezerwacji u agentów Stena Line. Punkty nie mogą być przedmiotem cesji ani innych rozporządzeń.

5.2 Okres ważności Punktów.

Punkty zachowują ważność przez okres 24 miesięcy po dniu zakończenia podróży lub po dacie zakupu towaru premiowanego Punktami, zaś podróż rozliczona Punktami musi rozpocząć się przed wygaśnięciem Punktów. Wygasłe i niewykorzystane Punkty usuwane są z Konta automatycznie na koniec ostatniego miesiąca ich ważności.

5.3 Wspólne podróże.

Uczestnik może rozliczyć swoimi Punktami podróż innej osoby, pod warunkiem jednakże, że sam bierze udział w tej podróży, na tej samej rezerwacji. Indywidualne oferty specjalne dotyczą wyłącznie Uczestnika, chyba, że zaznaczono inaczej.

5.4 Poziomy członkostwa.

Członkostwo w programie rozpoczyna się od poziomu Blue. Członkostwo jest automatycznie odnawiane co 12 miesięcy. Jeśli klient Blue zdobędzie w ciągu roku 6250 punktów (suma punktów uzbierana w ciągu 12 miesięcy) automatycznie uzyska status klienta Gold. Uczestnik utrzyma status klienta Gold pod warunkiem uzyskania w ciągu roku 12 500 punktów (suma punktów uzbierana w ciągu 12 miesięcy). W przypadku uzyskania przez klienata Gold mniejszej ilości punktów niż wymagane 12 500 klient automatycznie powróci do statusu Blue.


§ 6 Postanowienia końcowe.

6.1 Zmiany w Programie.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.stenaline.pl oraz poprzez newslettery skierowane do Uczestników.

6.2 Czas trwania Programu.

Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 6.1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wykorzystane w terminie określonym w ogłoszeniu o zawieszeniu/zakończeniu Programu. Punkty, które nie zostały wykorzystane we wskazanym powyżej terminie wygasają i nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne świadczenia.

6.3 Reklamacje.

6.3.1 Reklamacje dotyczące udziału w Programie mogą być zgłaszane Organizatorowi telefonicznie pod nr telefonu +48 58 6609200, e-mailowo extra.pl@stenaline.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Stena Line Polska Sp. z .o.o., ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia z dopiskiem „Program Extra”.

6.3.2 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.

6.3.3 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

6.4 Wyłączność.

Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.5 Prawo właściwe i jurysdykcja.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa szwedzkiego. W przypadku, gdy miejscem zamieszkania Uczestnika nie jest Królestwo Szwecji, podlega on jurysdykcji sądów szwedzkich w Göteborgu.


Regulamin

Tutaj możesz pobrać regulamin programu lojalnościoego Extra w formacie PDF.