Transport przedmiotów objętych ograniczeniami

Czy mogę zabrać ze sobą zapas paliwa?

Nie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zapasowe pojemniki z paliwem nie mogą być przewożone w prywatnych pojazdach.

 

Czy mogę zabrać ze sobą gaz?

Zgodnie z międzynarodowymi i brytyjskimi przepisami pasażerowie, którzy chcą przewozić gazy w butlach (pod ciśnieniem lub w zbiornikach na gaz) muszą spełnić poniższe warunki, które operator promu musi wyegzekwować na podstawie odpowiednich regulacji. Aby się dowiedzieć, czy operator może przewozić inne gazy, niewymienione na poniższej liście, należy się skontaktować z naszym działem frachtowym. Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy przewożone substancje lub artykuły muszą zostać zgłoszone, ponosi każdorazowo klient; Stena Line nie bierze żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub odmowę przyjęcia do transportu takich artykułów, jeśli nie zachowano zgodności z przepisami, nie spełniono warunków bądź nie zgłoszono nam towaru podczas rezerwacji.

 

Gaz propan-butan wyłącznie na prywatny użytek (tj. do celów turystycznych) może być przewożony w butlach o łącznej masie 47 kg (nie licząc masy zbiornika na gaz).

 

Gazy do nurkowania (w tym powietrze) na osobisty użytek mogą być przewożone w prywatnych pojazdach wykorzystywanych do przewożenia pasażerów i ich osobistego sprzętu do nurkowania z zachowaniem następujących warunków: (i) Przewożone butle z gazem muszą być przeznaczone do osobistego użytku pasażera. (ii) Maksymalna liczba przewożonych butli na pojazd wynosi sześć sztuk, w rozmiarze „F” lub mniejszym (tj. do 60 litrów łącznej pojemności wody), zawierających SPRĘŻONE POWIETRZE (UN1002), SPRĘŻONY TLEN (UN1072) lub SPRĘŻONY GAZ, OKSYDUJĄCY N.O.S. (tlen, podtlenek azotu) (UN3156) (środek ten generalnie nosi nazwę handlową „Entenox”) (iii) Wszystkie butle należy zabezpieczyć wewnątrz pojazdu, tak aby uniemożliwić ich przemieszczanie się. (iv) Inne niebezpieczne artykuły (w tym gazy i ciecze łatwopalne) nie mogą być w żadnym razie przewożone w tym samym pojeździe, co wymienione gazy do nurkowania.

 

Tlen medyczny do użytku osobistego przewożony w prywatnych pojazdach (wykorzystywanych do przewożenia osób chorych lub niepełnosprawnych). W pojazdach można przewozić do 6 sztuk, w rozmiarze „F” lub mniejszym (tj. do 60 litrów łącznej pojemności wodnej) zawierających UN 1072 – sprężony tlen, pod warunkiem że pacjent posiada pismo od lekarza stwierdzające, że wymaga podawania tlenu medycznego.

 

Gaz kalibracyjny, który jest nietoksyczny i jest wykorzystywany wyłącznie do celów kalibracji, może być przewożony, o ile łączna pojemność wodna w pojemnikach pod ciśnieniem (butlach) lub małych zbiornikach zawierających gaz (nabojach gazowych) nie przekracza 50 litrów.

 

Gazy niepalne (klasa 2.2) mogą zostać przyjęte do transportu, jeśli przewożone są pod ciśnieniem poniżej 200 kPa w temperaturze 20ºC oraz nie znajdują się w postaci skroplonej lub zamrożonej. Uwaga: dla rozmiaru F pojemność wodna wynosi 9,4 litra przy szacunkowych wymiarach 930 x 140 mm.

 

Należy pamiętać, że wymogi transportowe dotyczą również nominalnie pustych butli, ponieważ w świetle przepisów międzynarodowych „puste” zbiorniki pod ciśnieniem (butle) traktowane są jako artykuły niebezpieczne, o ile nie poddano ich procesowi oczyszczania, a do butli nie został dołączony certyfikat potwierdzający ten zabieg. Z wyjątkiem użytku medycznego dopływ gazu powinien być stale odłączony w przypadku butli przewożonych w wymienionych wyżej celach; wszystkie butle należy odpowiednio zabezpieczyć z uwagi na ruchy statku oraz z dala od źródeł zapłonu i ciepła. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia, czy butla jest pusta, lub zażądania, by okazano certyfikat jako dowód opróżnienia/oczyszczenia, jeśli przewożone butle zostały zgłoszone jako „puste”. Wszystkie wskazane powyżej przedmioty muszą zostać zgłoszone Operatorowi telefonicznie w naszym centrum obsługi klientów co najmniej 24 godziny przed godziną wypłynięcia oraz ponownie w punkcie odprawy po przybyciu do portu. W żadnym momencie ani w żadnych okolicznościach nie wolno przewozić acetylenu.

 

Czy mogę wnieść na prom broń palną lub amunicję?

Broń palną, broń sportową i amunicję można przewozić wyłącznie pod warunkiem ścisłego przestrzegania polityki operatora, która uwzględnia wszystkie przepisy ustawowe i/lub wykonawcze, które obowiązują na naszych trasach w czasie podróży. Broń palną, broń sportową i amunicję trzeba zgłosić Operatorowi podczas dokonywania rezerwacji telefonicznie w naszym centrum obsługi klientów. Takiej rezerwacji i zgłoszenia należy dokonać co najmniej 24 godziny przed wypłynięciem, a zgłoszenie należy dodatkowo ponowić w punkcie odprawy po przybyciu do portu. Ponadto, w zależności od charakteru przewożonych przedmiotów, może być wymagany zakup biletu frachtowego. Ponieważ przepisy mogą ulegać zmianom, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania do naszych warunków przewozu stosownych poprawek bez uprzedzenia. 

 

W prywatnym pojeździe można przewozić bez dokumentacji maksymalnie 1000 nabojów klasy 1.4s UN, pod warunkiem że naboje znajdują się w oryginalnym opakowaniu producenta. Naboje w większej liczbie lub niezgodne z klasą 1.4s należy zgłosić i przewozić w ściśle określony sposób zgodnie z postanowieniami kodeksu IMDG; i wyłącznie w przypadku, gdy „Dokument zgodności artykułów niebezpiecznych” dla statku zezwala na ich przewóz. W przypadku amunicji w liczbie przekraczającej 1000 nabojów i przewożonej wyłącznie na podstawie deklaracji dla artykułów niebezpiecznych należy dokonać rezerwacji oraz uzyskać bilet za pośrednictwem naszego działu frachtu (zależy to także od jednostki/trasy oraz ewentualnego zezwolenia na podstawie ustawowej certyfikacji jednostki). Zapytania w tym zakresie należy kierować do naszego działu ds. rezerwacji frachtowych.

 

Dla wszelkiej broni palnej wymaga się licencji właściwej dla kraju początkowego i/lub docelowego, która powinna być dostępna do wglądu na żądanie. Gdy pojazd przewożący broń palną dotrze do portu, zostaną powiadomieni nasz kierownik dyżurny oraz ochrona portu, po czym zostaną przeprowadzone lokalne procedury w celu zapewnienia, odpowiednio, następujących środków bezpieczeństwa: 

 

Broń palna, broń sportowa i amunicja może pozostać w pojeździe w trakcie rejsu pod warunkiem, że:

a) broń palna, broń sportowa i amunicja znajdują się poza zasięgiem wzroku, zabezpieczone w stosownym zamkniętym na zamek pojemniku w bagażniku pojazdu;

b) oficer odpowiedzialny za załadunek lub jego wyznaczony zastępca potwierdził, że drzwi do pojazdu są zamknięte na klucz.

c) pasażerowie pojazdu pozostają pod ścisłym nadzorem do momentu opuszczenia pokładu samochodowego.

 

Gdy statek dotrze do portu docelowego, procedura ta zostanie zastosowana w odwrotnym porządku, zgodnie z lokalnymi procedurami portowymi.

 

Pasażer ma obowiązek dysponować wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat broni, numerami seryjnymi, licencjami myśliwskimi, zezwoleniami na posiadanie broni, zgodnie z wymogami. 

 

Pasażerowie piesi

Przewóz broni palnej, broni sportowej, amunicji, mieczy/szabel, noży, broni siecznej oraz substancji niebezpiecznych przez pasażerów podróżujących bez środka lokomocji jest w każdym przypadku zabroniony. W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać od kierownika dyżurnego w porcie początkowym. 

 

Czy mogę podróżować z artykułami niebezpiecznymi?

Podróżowanie z artykułami niebezpiecznymi, bronią palną lub amunicją bez naszego uprzedniego zezwolenia jest zabronione. Od osoby odpowiedzialnej za pojazd wymaga się stałego przestrzegania wszystkich stosownych przepisów obowiązujących w czasie rezerwacji i podróży oraz okazywania w odpowiednich przypadkach na żądanie wszelkich stosownych deklaracji bądź licencji. Artykuły niebezpieczne podlegające transportowi morskiemu zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego kodeksu ładunku niebezpiecznych (IMDG) obejmują substancje lub artykuły zidentyfikowane oraz sklasyfikowane według następujących kategorii:

  • Substancje lub artykuły wybuchowe (klasa 1)
  • Gazy (łatwopalne, niepalne, toksyczne – klasa 2.1, 2.2 lub 2.3)
  • Łatwopalne ciecze (klasa 3) 
  • Łatwopalne ciała stałe (klasa 4.1, 4.2 lub 4.3)
  • Substancje utleniające oraz nadtlenki organiczne (klasa 5.1 lub 5.2)
  • Substancje toksyczne i zakaźne (klasa 6.1 lub 6.2) 
  • Materiały radioaktywne (klasa 7)
  • Substancje żrące (klasa 8) 
  • Rozmaite substancje i artykuły niebezpieczne (klasa 9)
  • Substancje zanieczyszczające środowisko morskie (według regulacji MARPOL)

Przedstawienie listy konkretnych artykułów sklasyfikowanych jako towary niebezpieczne jest niepraktyczne, ponieważ wykaz ten będzie niewyczerpujący. Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy przewożone substancje lub artykuły muszą zostać zgłoszone, ponosi każdorazowo klient; Stena Line nie bierze żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub odmowę przyjęcia do transportu takich artykułów, jeśli nie zachowano zgodności z przepisami prawa lub nie spełniono warunków. 

 

Czy mogę wwieźć do Wielkiej Brytanii wieprzowinę lub produkty wieprzowe z UE lub EFTA?

 

Od 1 września 2022 r. nielegalne jest wwożenie do Wielkiej Brytanii wieprzowiny lub produktów wieprzowych powyżej 2 kg z krajów UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), chyba że produkty te mają unijny znak weterynaryjny lub są komercyjnie pakowane jako „pochodzące z UE”. Nie dotyczy to importu handlowego, na który środek ten nie ma wpływu.