Jakich dokumentów tożsamości potrzebuję do podróży?

Wymagane dokumenty tożsamości różnią się zależnie od narodowości pasażera. Pasażer odpowiada za przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami imigracyjnymi, celnymi, zdrowotnymi i innymi. Nieokazanie odpowiednich dokumentów może skutkować nałożeniem na pasażera grzywny.

 

Wymagane w podróży dokumenty potwierdzające tożsamość 

Podróż między Szwecją, Niemcami, Polską i Łotwą: Ważny paszport z kodem MRZ* lub krajowy dowód tożsamości zgodny ze standardem UE z kodem MRZ. 

Transport samochodowy między Szwecją, Polską i Łotwą: W przypadku podróży pojazdem przy odprawie należy okazać ważny dowód rejestracyjny pojazdu (oryginał). Jeśli w rezerwacji zarezerwowano przyczepę, jej dowód rejestracyjny (oryginał) również należy okazać.

Podróż między Szwecją a Danią: Ważny paszport z kodem MRZ*. W przypadku podróżnych spoza UE/EOG paszport z kodem MRZ jest jedynym ważnym dokumentem tożsamości, nawet w przypadku dzieci.

Podróż między Anglią a Holandią: Ważny paszport z kodem MRZ*.  Posiadacze innych paszportów powinni skontaktować się z odpowiednią ambasadą w sprawie wymagań paszportowych i wizowych.

Podróż między Irlandią a Francją: Ważny paszport z kodem MRZ* lub europejski dowód tożsamości z kodem MRZ**.  Posiadacze innych paszportów powinni skontaktować się z odpowiednią ambasadą w sprawie wymagań paszportowych i wizowych.

Podróż między Wielką Brytanią a Irlandią: Obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii nie potrzebują paszportu do przemieszczania się między tymi krajami, ale zaleca się zabranie następujących dokumentów jako dowodu tożsamości: ważny paszport z kodem MRZ*, prawo jazdy ze zdjęciem, akt urodzenia, europejski dowód tożsamości z kodem MRZ**, krajowy dowód tożsamości***, międzynarodowa legitymacja studencka, dowód tożsamości ze zdjęciem potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne/Social Security ze zdjęciem, Bus/Train Pass ze zdjęciem lub Work ID Card.

 

* Paszport ważny przez co najmniej 3 miesiące.

** Machine-readable zone (MRZ) to kod dodawany do strony z danymi osobowymi dokumentu tożsamości. Zwykle składa się z 1-3 wierszy liter i cyfr, które zawierają dane osobowe posiadacza dokumentu.

*** Wydany przez państwo członkowskie UE.

 

Uwaga: Dokumenty potwierdzające tożsamość w formie cyfrowej nie są uznawaną formą identyfikacji podczas podróży ze Stena Line.

Pasażerowie poniżej 18 roku życia podróżujący bez rodzica/opiekuna prawnego muszą przedstawić wypełnione i wydrukowane pełnomocnictwo oraz ważny dokument tożsamości. Pełnomocnictwo można pobrać w języku duńskim lub angielskim.

 

Dokumenty podróżne pasażerów na trasach między Polską i Szwecą oraz Niemcami, Łotwą.

 

Na trasach Stena Line między Polską i Szwecją, Niemcami i Szwecją, Łotwą i Szwecją oraz Niemcami i Łotwą można użyć ważnego paszportu z kodem MRZ lub krajowego dowodu tożsamości zgodnego ze standardami UE z kodem MRZ i/lub chipem wydanym przez władze krajowe w UE/EOG. Dotyczy to wszystkich pasażerów, w tym dzieci. 

 

Paszport lub dowód osobisty należy okazać przy zameldowaniu. Pasażer bez ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie będzie mógł wejść na pokład. 

 

Dokumenty podróży dla pojazdów na trasach między Szwecją, Polską i Łotwą

 

W przypadku podróżowania z pojazdem przy odprawie należy okazać ważny dowód rejestracyjny pojazdu (oryginał). Jeśli rezerwacja uwzględnia przyczepę, należy również przedstawić dowód rejestracyjny przyczepy (oryginał).

 

Dokumenty podróżne pasażerów na trasach między Anglią a Holandią

 

Obywatele UE (w tym dzieci i niemowlęta) podróżujące do/z Anglii muszą mieć paszporty z datą ważności późniejszą niż data powrotu.

Obywatele UE (w tym dzieci i niemowlęta) podróżujące do/z Holandii muszą mieć paszporty z datą ważności co najmniej 3 miesiące późniejszą niż data powrotu.

Posiadacze paszportów innych krajów powinni sprawdzić w odpowiedniej ambasadzie wymogi paszportowe i wizowe.

 

Dokumenty podróżne pasażerów na trasach między Wielką Brytanią a Irlandią

 

Obywatele Wielkiej Brytanii lub Irlandii podróżujący na naszych trasach pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią nie potrzebują paszportu, aby dostać się do Wielkiej Brytanii lub Irlandii, jednak zaleca się, aby zabrali ze sobą jakiś dokument tożsamości. Zwykle może to być ważny paszport lub irlandzka karta paszportowa, prawo jazdy ze zdjęciem, międzynarodowa karta studencka, dowód osobisty ze zdjęciem wydany przez rząd, karta ubezpieczenia zdrowotnego/społecznego ze zdjęciem karta na przejazdy autobusowe/kolejowe ze zdjęciem lub karta identyfikacyjna pracownika. W przypadku dzieci odpowiednim dowodem tożsamości będzie akt urodzenia (do 17. roku życia bez zdjęcia). Od obywateli spoza Wielkiej Brytanii/Irlandii wymaga się ważnego paszportu i wizy, jeśli dotyczy. Przed podróżą należy sprawdzić w odpowiedniej ambasadzie wymogi wizowe.

 

Pasażerowie przybywający do naszych portów w Wielkiej Brytanii lub Irlandii bez aktualnych ważnych dokumentów mogą nie uzyskać prawa wjazdu do Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

 

Dokumenty podróżne pasażerów na trasach między Irlandią a Francją

 

Obywatele Wielkiej Brytanii podróżujący do Europy kontynentalnej muszą mieć ze sobą ważny paszport. Trzeba pamiętać, że nazwisko w paszporcie musi odpowiadać nazwisku na rezerwacji. W przeciwnym razie pasażer może nie zostać dopuszczony do podróży, a jego ubezpieczenie może być nieważne.

 

W przypadku wszystkich wycieczek do Europy kontynentalnej wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii (w tym dzieci i niemowlęta) muszą mieć paszporty z datą ważności co najmniej 3 miesiące późniejszą niż sugerowana data powrotu. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia i zapisania szczegółów takich dokumentów oraz odmowy wpuszczenia na pokład, jeśli nie zostaną one okazane zgodnie z naszymi wymaganiami. Pasażer jest zobowiązany do zapłaty całkowitej kwoty wszelkich grzywien, kosztów repatriacyjnych, kosztów deportacji, zatrzymania w areszcie oraz wszelkich powiązanych wydatków, które możemy ponieść wskutek nieokazania przez niego wspomnianych dokumentów odpowiednim organom.

Należy zawsze mieć paszport pod ręką na wypadek kontroli podczas odprawy, wchodzenia na pokład, schodzenia na ląd lub wkraczania na teren kraju.

 

W przypadku obywateli krajów UE oficjalnie uznawany europejski dowód osobisty lub aktualny paszport z kodem MRZ uprawnia do podróżowania między Irlandią i Francją. W niektórych przypadkach może być wymagana również wiza. Trzeba pamiętać, że nazwisko w paszporcie / dowodzie osobistym musi odpowiadać nazwisku na rezerwacji. W przeciwnym razie pasażer może nie zostać dopuszczony do podróży, a jego ubezpieczenie może być nieważne. 

W przypadku wszystkich wycieczek do/z Francji wszyscy obywatele UE (w tym dzieci i niemowlęta) muszą mieć paszporty/dowody osobiste Unii Europejskiej z datą ważności późniejszą niż data powrotu.

 

Posiadacze paszportów innych krajów powinni sprawdzić w odpowiedniej ambasadzie wymogi paszportowe i wizowe.

 

Dokumenty podróżne pasażerów na trasach między Szwecją a Danią

 

W przypadku pasażerów z UE/EOG można użyć ważnego paszportu z kodem MRZ lub standardowego krajowego dowodu tożsamości UE z kodem MRZ i/lub czipem wydanego przez władze krajowe w UE/EOG. Obywatele Skandynawii mogą również korzystać z prawa jazdy wydanego w kraju skandynawskim.

 

Dotyczy to wszystkich podróżnych oprócz dzieci poniżej 18 lat podróżujących z opiekunem – w takim przypadku wystarczy dowód osobisty opiekuna.

 

Uwaga:

  • Norweskie karty bankowe nie są ważnym dokumentem tożsamości podczas podróży liniami Stena Line.
  • W przypadku podróży ze Stena Line prawo jazdy w formie elektronicznej nie jest ważnym dokumentem tożsamości.

 

W przypadku pasażerów spoza UE/EOG – w tym dzieci – jedynym ważnym dokumentem jest paszport z kodem MRZ.

Powyższe zasady stanowią ogólne reguły Stena Line dotyczące podróży na naszych promach.