Rezerwacja biletów

Warunki imprez turystycznych

organizowanych przez Stena Line Polska Sp. z o.o.


Stena Line Polska Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 010 (nr. ew. 3467).

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską w przypadku wypadków¹

[Przewoźnik dostarcza pasażerom co najmniej poniższe informacje przed wyjazdem lub w chwili wyjazdu w zakresie, w jakim rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do ich przewozu. Streszczenie to nie ma mocy prawnej.]


Rozporządzenie (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków zaczęło  obowiązywać w państwach UE i państwach EOG2 w dniu 31 grudnia 2012 r. Obejmuje ono niektóre przepisy Konwencji ateńskiej z 1974 r. (zmienionej protokołem z 2002 r.) w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu. Rozporządzenie stosuje się do wszystkich przewoźników świadczących usługi przewozu międzynarodowego, w tym przewozu między państwami członkowskimi UE, oraz pewnych rodzajów przewozów krajowych, pod warunkiem że:

 

statek pływa pod banderą państwa członkowskiego lub został w nim zarejestrowany, lub

 

-

umowa przewozu została zawarta w państwie członkowskim; lub

 

-

miejsce wyjazdu lub przeznaczenia lub oba te miejsca, zgodnie z umową przewozu, znajdują się w państwie członkowskim. Określa ono odpowiedzialność przewoźnika w odniesieniu do pasażerów, ich bagażu i pojazdów, jak również sprzętu do poruszania się, w razie wypadku. Rozporządzenie to nie wpływa na prawo przewoźników do ograniczenia swojej odpowiedzialności za wypadki zgodnie z Międzynarodową konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienioną protokołem z 1996 r., w jej aktualnej formie. Wypadki wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują zarówno  „incydenty żeglugowe”³, jak i incydenty niezwiązane z żeglugą, do których doszło w trakcie przewozu.