Konkurs Kalendarz Adwentowy Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

 

„Kalendarz Adwentowy”

 

§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „Kalendarz Adwentowy”.

2.         Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA (dalej: Facebook). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

3.         Organizatorem Konkursu jest Stena Line Scandinavia AB, z siedzibą w Goteborgu, zarejestrowana pod numerem: 556231-7825, zwana dalej „Organizatorem”.

4.         Fundatorem nagród w Konkursie jest Stena Line Scandinavia AB, z siedzibą w Goteborgu, zarejestrowana pod numerem: 556231-7825, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.

5.         Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

6.         Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

7.         Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

8.         Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

 

§2

 

DANE OSOBOWE

 

1.         Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 3 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.

2.         Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

3.         Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:

a)  imienia  i nazwiska,

b)  adresu zamieszkania,

c)  numeru telefonu (na potrzeby wydania nagrody)

d)  adres e-mail (opcjonalnie).

4.         Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:

a)  danych osobowych Laureata Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanej Zwycięzcy nagrody oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

b)  przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez portal Facebook – albowiem Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie, a nadto sam Uczestnik może usunąć swoje zgłoszenia konkursowe z portalu Facebook, za pośrednictwem swojego konta na tym portalu.

5.         Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureata Konkursu zostaną przekazane Fundatorowi Nagród, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody).

6.         Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7.          Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związana z ochroną danych osobowych.

 

§3

 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1.         Zadaniem konkursowym jest rozszyfrowanie na podstawie wskazówek wiadomości ukrytej w filmie oraz udzielenie kreatywnej (maksymalnie 25 słów) odpowiedzi na pytanie: „gdzie i dlaczego najchętniej popłyniesz ze Stena Line?”. Odpowiedzi należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym. Post konkursowy jest umieszczony na profilu facebook.com/StenaLinePolska.

2.         Konkurs trwa od opublikowania postu konkursowego w dniu 24 grudnia 2023 roku do godziny 23:59:59 dnia 30 grudnia 2023 roku.

3.         Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na  zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

 

§4

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

1.          Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.         Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a)  posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c)  w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,

3.         Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a)  posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook,

b)  udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym,

c)  kceptacja Regulaminu Konkursu.

4.         Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 1 Laureata, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte w komentarzu pod postem konkursowym.

5.         Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do prac, zdjęć, filmów i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.

6.         W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.

7.         W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów:

a)  zalogowanie się w portalu Facebook według ogólnych zasad określających korzystanie z portalu,

b)  udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie oraz jednej kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte, w komentarzu pod postem konkursowym,

8.         Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

9.         Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), treści odpowiedzi konkursowych, w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora.

 

§5

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

1.          Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wygrania następujących nagród:

a)  24-godzinny rejs dla dwóch osób na pokładzie Stena Spirit

2.         Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z 3 osób.

3.         Laureatów wyłania Komisja Konkursowa na podstawie zgodności z Regulaminem.

4.         Wybranie Laureata Konkursu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

5.         Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook z profilu Facebook/StenaLinePolska.

6.         Laureat Konkursu zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu Facebook/StenaLinePolska z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi. Na podstawie przesłanych informacji zostanie dokonana rezerwacja.

7.         W przypadku nie skontaktowania się Laureatów z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania nazwiska Laureata, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.

8.        W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

9.        Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

10.      Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 7 ust. 1. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

11.      Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.

12.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

 

§6

 

REKLAMACJE

 

1.         Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Stena Line Polska, nie później niż po upływie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

2.        Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3.        Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

 

§7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na profilu Facebook/StenaLinePolska oraz w siedzibie Organizatora.

2.        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.