Rezerwacja biletów

Przepisy porządkowe

Mając na uwadze komfort wszystkich podróżnych i bezpieczeństwo na promie, pasażerowie zobowiązani są przestrzegać zarządzeń Kapitana, niniejszych przepisów porządkowych, stosować się do poleceń personelu oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa prezentowanych w formie oznaczeń na promie. Pracownicy ochrony reprezentują Kapitana w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na promie.

Pasażer podczas podróży zobowiązany jest nie zakłócać spokoju i nie stanowić zagrożenia dla innych pasażerów, a także przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania. Pasażerowie, którzy zakłócają spokój lub nie przestrzegają prawa albo przepisów porządkowych, mogą zostać zatrzymani w areszcie przez resztę podróży.

Przepisy porządkowe:

1. Pasażer powinien posiadać przy sobie ważną kartę pokładową oraz okazywać na żądanie dokument tożsamości.

2. Członkowie załogi promu mają prawo odmówić wstępu na pokład osobom, które mogą zakłócić porządek lub stanowić zagrożenie dla innych pasażerów, samych siebie lub bezpieczeństwa promu, są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zakłócają spokój, nie przestrzegają przyjętych norm zachowania lub w przypadku zaistnienia ku temu innych istotnych powodów.

3. Pasażer zachowujący się agresywnie, prowokacyjnie, naruszający przyjęte normy zachowania albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego może zostać zatrzymany przez załogę i umieszczony w areszcie do końca podróży.

4. Pasażer, który poprzez swoje działania spowodował uszkodzenia statku lub wyposażenia przez wandalizm, kradzież lub inne działnia jest zobowiązany do wyrównania wyrządzonych szkód. Wszystkie takie zdarzenia w tym kradzieże są zgłaszane policji.

5. Pasażerowie zobowiązani są upewnić się u właściwych organów, jakie dokumenty podróży są niezbędne do przekroczenia granicy i zgodnego z prawem przebywania na terytorium państwa będącego celem podróży.

6. W restauracjach i barach na promie można spożywać jedynie posiłki i napoje tam zakupione. Do restauracji wnosić można jedynie jedzenie dla niemowląt lub produkty żywnościowe dla osób, które muszą przestrzegać specjalnej diety.

7. Pasażerowie mogą zabrać ze sobą w podróż promem zwierzęta domowe pod warunkiem, że przebywają one w kabinie przystosowanej do przewozu zwierząt. Psy muszą mieć założony kaganiec oraz być prowadzone na smyczy. Właściciel ponosi odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego spowodowane, w tym szkody dotykające innych pasażerów.

8. Zabrania się wnoszenia na pokład promu przedmiotów lub substancji niebezpiecznych, używania otwartego ognia np. świec lub kuchenki gazowej. Broń palna i inna broń oraz przedmioty/substancje niebezpieczne powinny być zgłaszane podczas odprawy na terminalu, po czym mogą być wwiezione na pokład promu wyłącznie w samochodzie pasażera i pozostawać w nim w czasie całej podróży. Amunicja musi zostać zdeponowana w sejfie, w Recepcji promu.

9. Pasażerowie podczas podróży mogą przebywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych dla pasażerów. Przebywanie na pokładzie samochodowym, naprawa samochodu podczas podróży są zabronione.

10. Palenie papierosów jest zabronione we wszystkich kabinach, pomieszczeniach publicznych wewnątrz promu oraz na pokładach samochodowych. Palenie dozwolone jest jedynie w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach oraz na pokładach otwartych. Palenie w kabinie zostanie ukarane karą finansową, płatną w recepcji. Czujników dymu w kabinach nie wolno zakrywać.

11. Każdy pasażer odpowiedzialny jest za komfort innych podróżnych. W przedziałach kabinowych obowiązuje cisza nocna po godzinie 23.00. Jeżeli użytkowanie sprzętu muzycznego w kabinie będzie przeszkadzać innym pasażerom, sprzęt ten może zostać odebrany przez załogę i przekazany z powrotem po dopłynięciu.

12. Opiekunowie grup młodzieżowych odpowiedzialni są za przestrzeganie przez grupę przepisów porządkowych. Opiekunowie grup są zobowiązani do współpracy z załogą i zastosowania się do zaleceń załogi w wypadku naruszenia przez członków grupy tych przepisów.

13. Armator nie odpowiada za pieniądze, papiery wartościowe lub inne szczególnie wartościowe przedmioty, jeśli nie zostały one zdeponowane w sejfie w Recepcji promu. Patrz: Warunki przewozu.

14. Wyposażenie kabiny (takie jak poduszki, pościel, krzesła oraz inne przedmioty, będące własnością armatora) nie może być wynoszone z kabiny ani niszczone. Przywłaszczenie mienia lub kradzież są zawsze zgłaszane na policję. Kradzież w sklepie statkowym lub na pokładzie samochodowym, oprócz takiego zgłoszenia, dokumentowana jest dowodem w formie nagrania z kamer przemysłowych monitorujących te miejsca.

15. Surowo wzbronione jest niszczenie sprzętu ratunkowego. Wywoływanie fałszywego alarmu lub nieuzasadnione wykorzystywanie urządzeń ratunkowych i alarmowych jest zawsze zgłaszane na policję.

16. Pasażerowie powinni zapoznać się z Warunkami Przewozu dostępnymi na terminalach oraz na stronach internetowych armatora www.stenaline.pl.

Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania powyższych przepisów porządkowych na pokładzie promu i na terenie terminalu zgodnie ze szwedzkim Kodeksem Morskim (Sjölagen) 15:7, polskim Kodeksem Morskim(art. 53 par.2 oraz art. 68 par.1), Kodeksem ISPS, Rozporządzeniem WE 725/2004 oraz okólnikiem dotyczącym bezpieczeństwa, opublikowanym przez szwedzki Urząd Morski.