Rezerwacja biletów

Prawa pasażerów

Informacja o prawach pasażerów podróżujących drogą morską.

Od dnia 18 grudnia 2012 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową […] (Dz.U. L 334/1 z 17.12.2010), określające w szczególności wymogi w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony praw tych pasażerów oraz pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, które korzystają z usług transportu morskiego.

Pełna wersja dokumentu [PDF]


INFORMACJA O PRAWACH PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ MORSKĄ w przypadku wypadków

Rozporządzenie (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków zacznie obowiązywać w państwach UE i państwach EOG2 w dniu 31 grudnia 2012 r. Obejmuje ono niektóre przepisy Konwencji ateńskiej z 1974 r. (zmienionej protokołem z 2002 r.) w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu.

Rozporządzenie stosuje się do wszystkich przewoźników świadczących usługi przewozu międzynarodowego, w tym przewozu między państwami członkowskimi UE, oraz pewnych rodzajów przewozów krajowych, pod warunkiem że: 
- statek pływa pod banderą państwa członkowskiego lub został w nim zarejestrowany, lub 
- umowa przewozu została zawarta w państwie członkowskim; lub 
- miejsce wyjazdu lub przeznaczenia lub oba te miejsca, zgodnie z umową przewozu, znajdują się w państwie członkowskim. 

Określa ono odpowiedzialność przewoźnika w odniesieniu do pasażerów, ich bagażu i pojazdów, jak również sprzętu do poruszania się, w razie wypadku. 
Rozporządzenie to nie wpływa na prawo przewoźników do ograniczenia swojej odpowiedzialności za wypadki zgodnie z Międzynarodową konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienioną protokołem z 1996 r., w jej aktualnej formie. 
Wypadki wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują zarówno „incydenty żeglugowe”3, jak i incydenty niezwiązane z żeglugą, do których doszło w trakcie przewozu.

Pełna wersja dokumentu [PDF]